Skoči na vsebino

Statut

Na podlagi 8.in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, štev.61/06, 58/09) je zbor članov, dne 5.1.2011 sprejel sklep o ustanovitvi Društva učiteljev gluhih Slovenije in sprejel naslednji

STATUT

DRUŠTVA UČITELJEV GLUHIH SLOVENIJE

 

1. člen

(namen in cilji društva)

Slovensko društvo učiteljev gluhih (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb oziroma učiteljev, ki poučujejo gluhe v različnih šolah ali zavodih in učiteljev slovenskega znakovnega jezika na vseh nivojih na področju Republike Slovenije, gluhih oseb in oseb z okvaro sluha.

Društvo je nepolitična, humanitarna organizacija civilne družbe in deluje na nepridobitnih načelih.

Namen društva je strokovna pomoč ustanovam za pouk in izobraževanje gluhih in slovenskega znakovnega jezika, pospeševanje strokovnega izobraževanja članov, ki so posredno ali neposredno udeleženi pri poučevanju gluhih in slovenskega znakovnega jezika, pomoč gluhim in osebam z okvaro sluha pri izobraževanju na vseh nivojih izobraževanja.

Cilji društva so:

–          dvig znanja gluhih otrok in mladostnikov ter odraslih v procesu izobraževanja

–          višja strokovna kvaliteta učiteljev gluhih

–          informiranje in osveščanje tako članov kot širše javnosti

–          dvig ugleda gluhih v javnosti

–          dvig ugleda na področju izobraževanja gluhih

 

2. člen

(naloge)

Društvo uresničuje namen in cilje preko osnovnih in pridobitnih nalog.

Društvo v okviru osnovnih nalog:

 • sodeluje s podobnimi društvi in inštitucijami doma in v tujini;
  • prireja strokovna kakor tudi znanstvena srečanja;
  • nudi strokovno pomoč ustanovam, ki se ukvarjajo s poukom gluhih in slovenskega znakovnega jezika;
  • pripravlja dobrodelne humanitarne dejavnosti za pomoč gluhim v izobraževanju in z donacijami strokovnega znanja in inštrukcij
  • nagrajuje najboljše dosežke na področju izobraževanja gluhih
   • ustanavlja druge strokovne organe
   • usklajuje strokovno oziroma znanstveno delo posameznih delovnih skupin;
    • pripravlja srečanja, diskusije, delovne skupine, seminarje in druge oblike sodelovanja članov društva, kakor tudi vseh drugih, ki jih zanimajo strokovna oz. znanstvena vprašanja;
    • pripravlja in realizira predavanja domačih in tujih strokovnjakov o novih dosežkih pri  pouku gluhih in slovenskega znakovnega jezika;
    • pripravlja izobraževalne tabore za gluhe in naglušne otroke in za odrasle gluhe, z namenom učenja in izobraževanja
     • vodi in moderira skupine za samopomoč za gluhe otroke, dijake in študente in odrasle osebe
     • organizira pomoč za učenje odraslih preko tečajev in krožkov ali preko spleta
     • nudi pomoč vsem ne glede na članstvo v drugih organizacijah
     • objavlja nove strokovne in znanstvene publikacije ter izmenjuje le-te s podobnimi organizacijami doma in v tujini;
     • prireja seminarje z namenom, da se člani društva seznanijo z najnovejšim razvojem stroke
     • zbira dobrodelna sredstva za štipendije najbolj nadarjenih gluhih
     • izdaja in zalaga strokovne publikacije s področja dela društva. Društvo najmanj enkrat letno redno izdaja lastno strokovno revijo;
     • ureja javno dostopne spletne domače strani;
     • organizira izobraževalne tečaje za odrasle gluhe;

Društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je navedena v 20. členu tega statuta.

 

3. člen

(ime, sedež, znak, pečat)

Društvo se imenuje: “DRUŠTVO  UČITELJEV GLUHIH SLOVENIJE”.

Sedež društva je v kraju Ljubljana.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri Unicredit Bank.

Društvo ima svoj znak in pečat. Pečat društva je okrogle oblike, premera 3 cm in vsebuje polni naziv društva, logotip risbe dveh sov, ena sova je večja, druga sova je manjša. Na levi strani sove je logotip dveh rok, v kretnji.

 

4. člen

(javnost delovanja)

Delo društva, njegovih organov in njegovo finančno-materialno poslovanje je javno preko poročanja o njegovem delu, posredovanja informacij vsem članom, s pravico vpogleda v zapisnike društva in organov društva, preko svoje spletne strani in elektronske pošte in preko sredstev javnega obveščanja.

Društvo obvešča zunanjo javnost tako, da so seje organov javne in se nanje lahko povabijo osebe, ki izkažejo tak interes, preko interneta in elektronske pošte ter z okroglimi mizami.

Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren upravni odbor društva. 

 

5. člen

(včlanitev, prenehanje članstva)

Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan, ki ima po zakonu ustrezno izobrazbo za poučevanje gluhih in dela z gluhimi ter aktivno obvlada slovenski znakovni jezik; sprejme ta statut in v ta namen poda pismeno pristopno izjavo društvo ter plača članarino.

Redni člani društva so tudi osebe z okvaro sluha, to so gluhe in naglušne osebe.

Redni član ima pravico glasovanja.

Ostali, ki so brez ustrezne izobrazbe ali želijo podpreti delovanje društva, se lahko včlanijo v društvo kot podporni člani in pri tem podajo pristopno izjavo. Podporni člani imajo pravico sodelovati v vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo, ne morejo pa sodelovati v organih ali imeti glasovalne pravice. Državljan, katerega prošnja za sprejem je bila zavrnjena, se lahko pritoži na občni zbor. Sklep občnega zbora je dokončen.

Letno članarino plača član med tekočim letom. Če član ne plača članarine, se mu članstvo zamrzne in nima glasovalne pravice, dokler ne plača članarine.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Članstvo v društvu preneha:

– z izstopom na podlagi pismene izjave o izstopu;

– z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije ali občnega zbora;

– s smrtjo člana.

 

6. člen

Častni član društva lahko postane oseba, ki se je posebno uveljavila z delom pri razvoju področja dejavnosti društva in sprejema to priznanje. Častne člane sprejema v članstvo praviloma občni zbor na predlog upravnega odbora ali jih naknadno potrjuje.

Častni član lahko postane tudi član društva. Pravice in dolžnosti častnih članov društva so v tem primeru enake.

 

7. člen

(pravice in dolžnosti članov)

Pravice članov so, da:

– volijo in so voljeni v organe društva,

– sodelujejo pri izvajanju nalog društva in pri delu organov društva,

– so seznanjeni z delom društva in njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

– prejemajo pohvale in priznanja za delo v društvu,

– na lastno željo izstopijo iz društva.

 

Dolžnosti članov so, da:

– po svojih močeh sodelujejo pri izvajanju nalog društva,

– spoštujejo pravila društva in sklepe organov društva,

– plačujejo članarino,

– skrbijo za ugled društva.

 

Člani društva, ki so bili izvoljeni v upravni, strokovni ali nadzorni odbor društva, so dolžni o

svojem odstopu pisno obvestiti upravni odbor društva vsaj 30 dni pred odstopom. Če odstopi predsednik društva, svojo funkcijo opravlja do sklica občnega zbora ali pa njegove obveznosti prevzame eden izmed članov upravnega odbora, ki ga upravni odbor imenuje za vršilca dolžnosti predsednika.

 

8. člen

(disciplinski postopek)

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil društva in sklepov

organov društva, neizvajanje sprejetih zadolžitev ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje

prizadeti cilje in ugled društva.

O prekrških na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, ki jo sestavljajo člani upravnega in

nadzornega odbora.

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku

oziroma se podrobnosti postopka uredijo v pravilniku o disciplinskemu postopku, ki ga

sprejme občni zbor društva.

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje disciplinske ukrepe: opomin,

opomin pred izključitvijo, izključitev.

Član, ki je z svojim ravnanjem društvu povzročil materialno škodo, jo je dolžan povrniti.

Višino škode določi upravni odbor.

Prizadeti ima pravico pritožbe na zbor članov, ki dokončno odloča o zadevi.

 

9. člen

(zbor članov društva)

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

Zbor članov:

– sprejema pravila društva in druge splošne akte društva ter odloča o prenehanju društva;

– voli in razrešuje predsednika, člane upravnega in nadzornega odbora društva in druge strokovne organe;

– obravnava in sprejema letno poročilo društva,

– sprejema smernice za delo društva,

– razpravlja in sklepa o pritožbah na sklepe disciplinske komisije ter sklepe upravnega odbora o zavrnitvi članstva;

– podeljuje naziv častni član ter pohvale in priznanja zaslužnim članom društva;

– rešuje druge probleme društva, ki jih ne morejo rešiti drugi organi društva.

 

10. člen

(sklic zbora članov)

Zbor članov se praviloma sestane enkrat letno.

Zbor članov skliče upravni odbor društva najmanj 8 dni pred dnevom zborovanja članov.

Upravni odbor lahko skliče tudi izredni zbor članov, če je potrebno razrešiti zadevo, ki je v

pristojnosti zbora članov, a bi čakanje na redni zbor članov škodovalo društvu ali če to

zahteva nadzorni odbor ali najmanj ena tretjina članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku trideset dni po prejemu

pismene zahteve, ki jo je podal nadzorni odbor ali najmanj ena tretjina članov društva. V

nasprotnem skliče zbor članov predlagatelj sam.

Zbor članov lahko poteka tudi koreospodenčno z uporabo informacijske tehnologije kot so elektronska pošta in videokonferenca.

 

Uporaba videokonference in elektronske pošte velja tudi za ostale organe društva: upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija.

 

11. člen

(potek zbora članov)

Zbor članov odpre predsednik društva ali drug član upravnega odbora in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika.

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, delovni predsednik in oba overovitelja zapisnika.

Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov in sicer z dvotretjinsko večino, kadar sprejema pravila in druge splošne akte društva ali kadar odloča o prenehanju društva. V vseh ostalih primerih odloča z navadno večino.

Zbor članov je sklepčen, če je ob začetku navzoča več kot polovica članov. Če zbor članov ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek odloži za trideset minut, nato je zbor članov sklepčen, če je prisotnih 5 članov društva.

 

12. člen

(upravni odbor društva)

Upravni odbor (v nadaljevanju: “UO”) sestavljajo predsednik in dva člana društva, ki jih izvoli zbor članov.

Mandat upravnega odbora je dve leti.

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva, ki zastopa društvo v skladu s sklepi UO. V

primeru odsotnosti predsednika zastopa društvo pooblaščeni član upravnega odbora, ki ga izbere predsednik. Pri delu UO imajo pravico sodelovati vsi aktivni člani društva, ki pa imajo le pravico posvetovalnega glasu.

Upravni odbor:

– vodi društvo in skrbi za izvajanje nalog društva, odloča o porabi sredstev v skladu z

smernicami zbora članov, določa višino članarine v skladu s smernicami zbora članov;

– sklicuje zbor članov in predlaga dnevni red, ter poroča zboru članov o delu društva (poročilo o finančno-materialnem poslovanju, poročilo o opravljenem delu);

– oblikuje in predlaga smernice za delo društva ter pripravlja predloge za splošne

akte društva;

– predlaga kandidatno listo za člane organov društva, pripravlja predloge za imenovanje

častnih članov društva in za pohvale ter priznanja zaslužnim članom društva;

– je pristojen za spremembo naslova sedeža društva, če se ne spreminja tudi sedež društva.

– skrbi za javnost dela društva;

– opravlja druge zadeve v zvezi z rednim izvajanjem nalog društva.

 

13. člen

(način odločanja upravnega odbora)

UO odloča z večino glasov vseh članov.

UO praviloma sprejema svoje sklepe na sejah.

Seje UO sklicuje predsednik društva in sicer na lastno pobudo ali na zahtevo kateregakoli člana UO, ali nadzornega odbora. Če predsednik ne skliče seje, jo lahko skliče predlagatelj sam.

Obvestilo o seji UO se pošlje članom UO in nadzornega odbora, praviloma najmanj osem

dni pred pričetkom seje. V nujnih primerih se jih obvesti vsaj en dan pred sejo.

Seje se lahko opravijo tudi preko korespondence ali s posvetovanjem po telefonu. O poteku seje UO se vodi zapisnik.

Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

 

14. člen

(predsednik)

Predsednik društva:

        skrbi za zakonito poslovanje,

        vodi delo in seje upravnega odbora kot njegov predsednik,

        pripravi operativni načrt dela za mandatno obdobje,

        zastopa društvo v premoženjskih, pravnih in drugih poslih,

        podpisuje finančno materialne listine,

        je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.

 

Predsednik lahko pisno pooblasti enega izmed članov upravnega odbora, da opravlja naloge v času njegove odsotnosti.

Mandatna doba predsednika je dve leti.

 

15. člen

(projektna skupina)

Za izvajanje posameznih nalog se lahko oblikuje projektna skupina, ki jo ustanovi upravni

odbor. Upravni odbor določi cilje projekta in način izvedbe projekta. Oblikovanje projektne skupine in vzpostavitev projekta lahko predlaga vsak aktivni član, ki v predlogu opredeli cilje projekta in sestavi finančno konstrukcijo.

V projektno skupino so lahko imenovani vsi člani društva, vključno s člani organov društva.

Merilo, ki ga mora pri oblikovanju projektne skupine upoštevati UO, je vsebinska

pomembnost projekta glede na aktualno problematiko in glede na možnosti pridobivanja

sredstev.

 

16. člen

(profesionalni sodelavci)

V primeru potrebe po strokovnem znanju oziroma obsega dela, ki ga ni možno opraviti na

osnovi prostovoljnega dela, društvo lahko honorarno ali redno zaposli sodelavce ali sklene

pogodbo z ustrezno organizacijo. O tem odloča upravni odbor društva.

 

17. člen

(drugi organi društva)

Za izvajanje posameznih nalog ima lahko društvo tudi občasne ali stalne komisije in druge

organe ali službe, ki jih ustanovi in imenuje zbor članov ali upravni odbor in v katere se lahko

povabi tudi zunanje sodelavce, ki lahko s svojim znanjem ali vplivom pripomorejo k boljšemu

izvajanju nalog društva. Člane komisije imenuje upravni odbor društva. Način dela komisije določi upravni odbor društva.

 

18. člen

(nadzorni odbor)

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 2 let  Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma in da vrši stalni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 

19. člen

(finančno-materialno poslovanje)

Za financiranje svojih dejavnosti pridobiva društvo sredstva s članarinami, darili in volili, iz

naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev in

iz drugih virov.

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu z veljavnim

računovodskim standardom za društva. O izbiri standarda (enostavno ali dvostavno

knjigovodstvo) odloča upravni odbor društva glede na obseg poslovanja društva z aktom, ki

mora biti sprejet z dvotretjinsko večino.

Člani UO so odgovorni za pravilno finančno-materialno poslovanje društva. Podrobneje se finančno in materialno poslovanje društva uredi v pravilniku o finančnomaterialnem poslovanju in gospodarjenju z društvenim premoženjem, ki ga sprejme zbor članov društva z dvotretjinsko večino.

 

20. člen

(pridobitna dejavnost)

Društvo lahko pridobiva sredstva za izvajanje nalog v skladu z nameni društva tudi s

pridobitno dejavnostjo, ki se izvaja kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti.

Sredstva iz naslova pridobitne dejavnosti se lahko porabljajo le za doseganje namena in

izvajanje nalog, ki so opredeljene v 2. členu tega statuta.

Društvo lahko opravlja naslednjo pridobitno dejavnost:

– izdelovanje in trženje izdelkov z društvenimi motivi in z revijo, ki jo izdaja društvo,

– izvajanje projektov s področja izobraževanja gluhih, podpora gluhim pri izobraževanju na vseh nivojih izobraževanja in v vseživljenjskem učenju

– izvajanje izobraževanja in informiranja javnosti ter izvedba večjih dogodkov (predavanja,

seminarji, izobraževanja, tečaji, konference, koncerti in druge sorodne oblike),

– izdelava strokovnih mnenj ali drugih strokovnih tekstov,

– upravljanje in trženje lastnih materialnih avtorskih pravic (fotografije in drugi avtorski

izdelki).

 

21. člen

(prenehanje društva)

Društvo preneha:

– če tako sklene občni zbor z dvotretjinsko večino;

– po samem zakonu.

 

22. člen 

V primeru prenehanja društva pripada njegovo premoženje Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.

O sklepu zbora članov o prenehanju društva mora predsednik društva obvestiti pristojni upravni organ v 30 dneh.

 

23. člen

Ta statut je sprejel občni zbor dne 5.1.2011 in velja, ko jih potrdi pristojni organ.

 

 

 

Ljubljana,  5.1.2011                                                              Predsednica društva: Petra Rezar